matura chemia

Matura z chemii – budowa arkusza

Egzamin maturalny z chemii nie jest obowiązkowy. Chętni uczniowie mogą go zdawać jedynie na poziomie rozszerzonym. Wynik z tego egzaminu nie ma wpływu na zdanie matury. Jest to egzamin pisemny. Trwa 180 minut. Podczas egzaminu z chemii uczeń ma prawo korzystać z “Karty wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki” oraz z prostego kalkulatora i linijki.

Budowa arkusza egzaminacyjnego z chemii

Arkusz zawiera około 45 zadań. Obok numeru zadania podana jest liczba punktów możliwych do uzyskania za jego rozwiązanie. Zadania reprezentują wymagania ogólne i szczegółowe nakreślone w podstawie programowej. Sprawdzają umiejętność myślenia, projektowania doświadczeń oraz przeprowadzania analizy wyników. Mają formę zamkniętą lub otwartą. Zadania zamknięte (prawda-fałsz, na dobieranie, wielokrotnego wyboru) polegają na wybraniu właściwej odpowiedzi. W zadaniach otwartych uczeń samodzielnie konstruuje wypowiedź. tego typu zadań jest w arkuszu więcej. Zadania odnoszą się do artykułów źródłowych różnego typu zamieszczonych w arkuszu. Mogą to być np. schematy, tabele, rysunki, wykresy.

Ocenianie odpowiedzi ucznia

Za zadanie zamknięte uczeń otrzymuje 0-1 pkt. Za rozwiązanie zadania otwartego uczeń może uzyskać 0-5 punktów. (nie można przyznać połowy punktu). Ocena odpowiedzi w zadaniach otwartych zależy od stopnia pokonania trudności na drodze do rozwiązania zadania lub udzielenia poprawnej odpowiedzi. Rozwiązanie zadań doświadczalnych jest punktowane jedynie wtedy, gdy poprawny jest projekt doświadczenia, np. gdy w sposób właściwy uczeń dobrał odczynniki. W zadaniach rachunkowych oceniana jest metoda rozwiązywania zadania, poprawność obliczeń oraz wynik. Wynik liczbowy podany bez jednostek uznawany jest za błędny. gdy uczeń podaje kilka odpowiedzi do jednego zadania, np. poprawną i niepoprawną, nie otrzymuje za to zadanie punktów. Punkty przyznawane są jedynie za poprawne odpowiedzi, które w pełni odpowiadają poleceniu. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania na egzaminie maturalnym z chemii wynosi 60.